فهرست بستن

مسابقه سازه ماکارونی

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

طبق بخشنامه  و دستورالعملی که از قبل  ارسال شده بود هنرجویان تا تاریخ ۱۲ اسفندماه برای شرکت در مسابقه ثبت نام کردند سپس در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲در محل پژوهش سرای دکتر حسابی خاش رقابت کردند.مجموع شرکت کنندگان ۱۶ تیم بودندو نفرات برتر توسط سرگروه رشته تعیین گردید.

از نفرات برتر تقدیربه عمل آمد.

رتبه ۳ رتبه ۲ رتبه ۱ مقام
مبارکی-محمودزهی زینب میر بلوچ کرد انجرکی-شهنوازی هنرجویان
شهید رمضانی مریم شهید رمضانی هنرستان
خاش خاش خاش منطقه/ناحیه

همچنین بازدید معاونت آموزش متوسطه وکارشناسان آموزش از برگزاری این دوره از مسابقات با حضور دانش آموزان مدارس(نجمه، مرضیه، علی ابن ابیطالب (ع)، شهید رمضانی، فرزانگان )صورت گرفت.

لینک فیلم و تصاویر مسابقه

https://drive.google.com/file/d/1VKJwZVJBs1oi4hif-vPJl0ApyCefjACY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RPwBzUZZbp6tC1Q0jYxhV2MytcDZxK-n/view?usp=sharing