دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نمونه سوال استاندارد

Last updated on 2020-01-19

فایل زیر جهت آشنایی همکاران با طرح سوال استاندارد می باشد.

لذا از همکاران عزیز تقاضا می شود در طرح سوال امتحانات داخلی حتما رعایت گردد.

شناخت مواد ومصالح.pdf